Rwanda : Tunoze imyandikire y’ikinyarwanda

Posted by in Teaching Kinyarwanda on 06. Dec, 2012 | 0 Comments

Ikinyarwanda ni imwe mu nkingi y’umuco nyarwanda. Kuvuga ko uri Umunyarwanda utandika ururimi rw’abakurambere bawe neza birababaje. Ariko urebye imyandikire y’ikinyarwanda  y’ubu iteye isoni n’ ishavu. Ndifuzaga ko twarebera hamwe imwe mu myandikire y’ikinyarwanda twifashishije imyandikire yemewe mu Kinyarwanda. Abantu bakunda kwitiranya imyandikire ya zimwe mu ngombajwi  “Ke” n’igihekane “Cye”. Ingero: ntibandika: Abantu bacye ahubwo […]

Rwanda : Inyunguramagambo ku itangazamakuru (media vocabulary)

Posted by in Teaching Kinyarwanda on 14. Mar, 2012 | 0 Comments

Amakuru : News Gutangaza : Disseminate/publish Ibiganiro by’ibitangazamakuru : Programmes Ibitangazamakuru : media Igitangazamakuru : medium Ikinyamakuru : newspaper Itangazo rigenewe abanyamakuru : Press release Itegeko rigenga itangazamakuru : Media law Kuniga itangazamakuru :  to muzzle media Kunyomoza amakuru : to dismiss news Radiyo yigenga : Private-run radio Televisiyo y’igihugu : State-run television Umunyamakuru : […]